Sáng kiến kinh nghiệm

ÑEÀ TAØI SAÙNG KIEÁN KINH NGHIEÄM

A. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU:

1/ Lyù do choïn ñeà taøi:

      – Coâng cuoäc caûi caùch giaùo duïc ñang trieån khai ôû tröôøng trung hoïc ñoøi hoûi ñoàng thôøi ngöôøi giaùo vieân phaûi luoân ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc. Vì vaäy noù seõ goùp phaàn tích cöïc vaøo vieäc naâng cao chaát löôïng hieäu quaû cuûa vieäc giaùo duïc ôû tröôøng trung hoïc.

2/ Muïc ñích nghieân cöùu ñeà taøi:

       – Nhaèm phaùt huy tính tích cöïc töï giaùc, chuû ñoäng saùng taïo reøn luyeän thoùi quen töï hoïc cuûa hoïc sinh, kó naêng vaän duïng kieán thöùc vaøo nhöõng tình huoáng trong hoïc taäp vaø cuoäc soáng taïo nieàm vui, höùng thuù trong hoïc taäp.

3/ Nhieäm vuï nghieân cöùu ñeà taøi:

       – Laø nhaèm cung caáp cho hoïc sinh moät soá bieän phaùp môùi meû nhaèm giuùp caùc em höùng thuù vaø coù tình caûm thích hoïc moân lòch söû hieåu vaø khaéc saâu kieán thöùc ñaõ hoïc.

4/ Caùc phöông phaùp nghieân cöùu:

      – Quan nieäm thoâng thöôøng cho raèng, phöông phaùp laø taäp hôïp phöông tieän taùc ñoäng caùc ñoái töôïng ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích ñeà ra. Chính vì vaäy giaùo vieân phaûi coù trí thöùc veà quy luaät vaän ñoäng noäi taïi cuûa quaù trình daïy hoïc boä moân tröôùc khi xaùc ñònh phöông phaùp nghieân cöùu.

      – Phöông phaùp nghieân cöùu laø phaûi phaùt hieän quy luaät cuûa quaù trình daïy hoïc, xaùc ñònh noäi dung hình thöùc toå chöùc vaø phöông phaùp daïy hoïc, phuø hôïp vôùi ñaëc tröng boä moân , taâm lí löùa tuoåi hs  vaø muïc tieâu ñaøo taïo cuûa nhaø tröôøng.

5/ Phaïm vi, ñoái töôïng vaø cô sôû nghieân cöùu:

     – Phaïm vi ôû caùc tröôøng trung hoïc cô sôû

     – Ñoái töôïng nghieân cöùu laø hs lôùp 9

     – Cô sôû nghieân cöùu: saùch giaùo khoa, saùch giaùo vieân, saùch höôùng daãn thöïc hieän chuaån kieán thöùc kó naêng, töø ñoù giaùo vieân phaûi xaây döïng ñeà cöông vaø vieát giaùo aùn. Trong ñoù theå hieän ñaày ñuû caùc phöông phaùp tieán haønh phaûn aùnh tình hình hoïc taäp cuûa hoïc sinh.

B. PHAÀN NOÄI DUNG:

Chöông I:

1/ Cô sôû lyù luaän:

     – Phaûi mang tính khoa hoïc, quaù trình giaùo duïc phaûi ruùt ra keát luaän khoa hoïc khaùch quan, söû duïng moïi phöông tieän, phöông thöùc ñeå taùc ñoäng vaøo baøi hoïc ñaït ñöôïc hieäu quaû toái öu, giaùo vieân phaûi keát hôïp toát vieäc toå chöùc hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hs, ñieàu naøy phuï thuoäc raát nhieàu veà naêng löïc chuyeân moân, nghieäp vuï, vaø söï saùng taïo cuûa thaày.

      – Ñeå xaùc ñònh nhieäm vuï phaùt trieån GV döïa vaøo tình hình moãi lôùp hoïc, ñaëc ñieåm trình ñoä cuûa hoïc sinh

     – Xaây döïng ñeà cöông vaø vieát giaùo aùn, caên cöù vaøo noäi dung chính cuûa baøi xaùc ñònh thôøi gian, khoái löôïng thoâng tin hs caàn naém ( nhöõng söï kieän caàn ñi saâu, söï kieän naøo caàn ñi löôùt, caùc phöông tieän hoïc taäp…)

2/ Cô sôû thöïc tieãn:

– Trong nhöõng naêm qua, neàn giaùo duïc ñaõ ñaït ñöôïc nhieàu thaønh töïu quan troïng.

– Maëc duø vaäy, neàn giaùo duïc nöôùc ta cuõng boäc loä nhieàu haïn cheá, yeáu keùm vaø khuyeát ñieåm. Chaát löôïng giaùo duïc ñaïi traø, nhaát laø giaùo duïc ñaïi hoïc, chaát löôïng coøn thaáp ; phöông phaùp giaùo duïc laïc haäu, chaäm ñoåi môùi ; ñieàu kieän phaùt trieån giaùo duïc coøn haïn cheá ; hieän töôïng tieâu cöïc chaäm ñöôïc giaûi quyeát ; con em gia ñình ngheøo, mieàn nuùi, vuøng saâu, vuøng xa khoù coù ñieàu kieän tieáp caän giaùo duïc ôû baäc cao.v.v… Nguyeân nhaân cuûa hieän traïng ñoù coù nhieàu, song tröôùc heát vaø chuû yeáu baét nguoàn töø yeáu toá chuû quan – tö duy giaùo duïc chaäm ñöôïc ñoåi môùi, chöa theo kòp yeâu caàu phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc vaø hoäi nhaäp quoác teá ; trình ñoä quaûn lí giaùo duïc coøn nhieàu yeáu keùm, baát caäp. Beân caïnh ñoù, nhöõng haïn cheá khaùch quan nhö ñieàu kieän kinh teá, ngaân saùch giaùo duïc haïn heïp, quaûn lí ñaàu tö giaùo duïc yeáu keùm… ñaõ taùc ñoäng tröïc tieáp ñeán hieäu qua giaùo duïc ôû nöôùc ta. Ñaàu tö giaùo duïc bình quaân ñaàu ngöôøi treân moät naêm ôû Vieät Nam laø 53 USD, thaáp nhaát so vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc.

         HS khoâng höùng thuù, say meâ hoïc taäp boä moân. Chaát löôïng daïy hoïc Lòch söû phaàn naøo theå hieän qua keát quaû caùc kì thi tuyeån sinh ñaïi hoïc khoái C haèng naêm (Ñieåm 0 cuûa moân Lòch söû lôùn hôn nhieàu laàn toång soá ñieåm 0 cuûa taát caû caùc moân thi ôû caùc khoái).

         Baûn thaân ngöôøi GV Lòch söû chöa hoaøn toaøn nhaän thöùc ñuùng ñaén tính caáp thieát cuûa vieäc ñoåi môùi PPDH, chöa thöïc söï khaéc phuïc khoù khaên, caûi tieán phöông phaùp. Moät boä phaän GV Lòch söû chöa noã löïc vöôït qua chuû nghóa kinh nghieäm, daïy hoïc theo loái moøn.

         Thöïc tieãn ôû tröôøng phoå thoâng vaãn toàn taïi quan nieäm “moân chính”, “moân phuï”, töø ñoù chæ quan taâm caùc moân thi toát nghieäp thöôøng xuyeân, caùc moân coøn laïi (trong ñoù coù moân Lòch söû) luoân bò coi nheï.

         Caùch thi cöû hieän nay ñang boäc loä nhieàu haïn cheá, khieán HS vaø caû GV coù caùch daïy hoïc ñoái phoù, thöïc duïng, sính beänh “thaønh tích”.

         Chöông trình, noäi dung giaùo duïc ôû nöôùc ta ñöôïc ñaùnh giaù laø naëng so vôùi maët baèng chung cuûa theá giôùi. Trong khi ñoù, SGK sau nhieàu laàn thay ñoåi vaãn chöa theå khaéc phuïc ñöôïc nhöõng haïn cheá thöôøng thaáy vaø toàn taïi baáy laâu (tính haøn laâm, chuû yeáu laø keânh chöõ, hình aûnh tröïc quan vaø thieáu, vöøa keùm tính thaåm mó …).

Chöông II: Teân Ñeà Taøi: Moät soá bieän phaùp nhaèm naâng cao chaát löôïng daïy hoïc lòch söû khoái lôùp 9

1/ Nguyeân  nhaân :

           – Nhaèm giuùp hs lôùp 9 phaùt huy tính chuû ñoäng, saùng taïo cuûa mình trong quaù trình hoïc taäp, boài döôõng phöông phaùp töï hoïc, reøn luyeän kó naêng vaän duïng kieán thöùc vaøo thöïc tieãn ; taùc ñoäng ñeán tình caûm, ñem laïi nieàm vui, höùng thuù hoïc taäp cho hs.

           – Ngaøy nay ñeå naâng cao chaát löôïng cuûa tieát hoïc lòch söû thì caùch hoïc thuoäc loøng ghi  nhôù maùy moùc ñöôïc thay baèng söï hieåu bieát caên baûn, choïn loïc, naém vöõng baûn chaát caùc söï kieän, hieän töôïng lòch söû.

           –  Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, vaán ñeà “ daïy hoïc tích cöïc” ñöôïc caùc nhaø khoa hoïc giaùo duïc, caùc nhaø phöông phaùp daïy hoïc vaø ñoâng ñaûo giaùo vieân quan taâm, thaûo luaän thöïc nghieäm, “daïy hoïc tích cöïc” hay coøn ñöôïc hieåu laø “ daïy hoïc theo höôùng laáy hs laøm trung taâm”, “daïy hoïc höôùng vaøo ngöôøi hoïc”… ñaây khoâng phaûi laø phöông phaùp daïy hoïc cuï theå maø laø nguyeân taéc quaùn trieät moïi hoaït ñoäng, moïi khaâu cuûa quaù trình daïy hoïc. Quan ñieåm naøy khaúng ñònh vai troø chuû ñoäng cuûa ngöôøi hoïc – chuû theå cuûa hoaït ñoäng nhaän thöùc, döôùi söï toå chöùc, höôùng daãn giaùo duïc cuûa giaùo vieân. Phaùt huy tính tích cöïc cuûa ngöôøi hoïc hoaøn toaøn khoâng coù nghóa ñeå tö duy, hs phaùt trieãn theo höôùng tuøy tieän, töï phaùt, thoûa maõn söï hieáu kì maø caàn phaûi baùm saùt muïc tieâu, noäi dung, chöông trình moân hoïc, ñuùng quyõ ñaïo vôùi phöông phaùt sö phaïm saùng taïo cuûa ngöôøi giaùo vieân.

2/ Bieän phaùp tieán trình thöïc hieän:

     – Giaùo duïc theá heä treû phaûi ñaët trong ñieàu kieän, hoaøn caûnh cuûa ñaát nöôùc vaø quoác teá ngaøy nay, tuaân theo nhieäm vuï chính trò cuûa ñaûng vaø nhaø nöôùc, thöïc hieän muïc tieâu ñaøo taïo. Vì vaäy, vieäc giaùo duïc phaûi ñaûm baûo 1 soá nguyeân taéc cô baûn sau:

    a/ Caàn phaûi toân troïng ñoái töôïng, giaùo duïc, traùnh aùp ñaët, cöôõng böùc, meänh leänh.

    b/ Keát hôïp giaùo duïc lí trí vôùi tình caûm

    c/ Giaùo duïc tö töôûng, tình caûm phaûi keát hôïp vôùi hoaït ñoäng thöïc tieãn

    d/ Ngöôøi giaùo duïc phaûi laøm göông cho ngöôøi ñöôïc giaùo duïc

    e/ Xaây döïng lyù töôûng, nieàm tin, hình thaønh nghóa vuï coâng daân cho hoïc coù raát nhieàu bieän phaùp nhaèm

     – Vaän duïng nhöõng nguyeân taéc treân, ngoaøi nhöõng bieän phaùp chuû yeáu naâng cao hieäu quaû baøi hoïc, coøn coù raát nhieàu bieän phaùp nhaèm naâng cao chaát löôïng giaùo duïc moân hoïc

       + Thöù nhaát, khai thaùc trieät ñeå noäi dung caùc khoùa trình lòch söû theo ñuùng phöông phaùp boä moân, treân cô sôû nhöõng söï kieän lòch söû cuï theå chính xaùc, vaän duïng linh hoaït caùc phöông phaùp daïy hoïc lòch söû ñeå taïo bieåu töôïng coù hình aûnh veà söï kieän con  ngöôøi.

       + Thöù hai, gaén lieàn vieäc hoïc taäp caùc khoùa trình lòch söû vôùi coâng taùc thöïc haønh boä moân ñeå tieán haønh vieäc giaùo duïc tö töôûng cho hs. Chuùng ta ñaõ roõ nhöõng hoaït ñoäng ngoaïi khoùa, vaø vieäc tieán haønh coâng taùc coâng ích xaõ hoäi laøm cho vieäc giaùo duïc tö töôûng ñöôïc sinh ñoäng vaø coù hieäu quaû.

         – Coù nhöõng bieän phaùp ñeå keát hôïp giaùo duïc tö töôûng tình caûm trong giôø hoïc lòch söû vôùi hoaït ñoäng thöïc     tieãn. Vì nhö ñeå giaùo duïc loøng bieát ôn cuûa hs ñoái vôùi caùc anh huøng daân toäc noùi chung, ñoái vôùi chuû tòch hoà chí minh noùi rieâng, coù theå toå chöùc ñoïc tieåu söû, ñoïc hoài kí, laøm baùo töôøng, toå chöùc daï hoäi lòch söû goïn nheï trong nhöõng ngaøy kæ nieäm, trong nhöõng giôø ra chôi phaùt loa veà tieåu söû, thaønh tích cuûa caùc vò anh huøng daân toäc.

      – Vieäc giaùo duïc loøng yeâu nöôùc bao giôø cuõng ñöôïc tieán haønh trong vieäc giaùo duïc tö töôûng chính trò noùi chung nhaèm laøm cho hoïc sinh hieåu bieát vaø haønh ñoäng theo tö  töôûng, tình caûm caùch maïng toát ñeïp cuûa chuû nghóa yeâu nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa.

           + Thöù ba, vieäc giaùo duïc tö töôûng tình caûm cho hoïc sinh qua daïy hoïc lòch söû ñoøi hoûi söï phoái hôïp giöõa caùc moân hoïc, vôùi toaøn boä hoaït ñoäng giaùo duïc cuûa nhaø tröôøng phoå thoâng. Ñaây cuõng laø vieäc thöïc hieän nguyeân taéc lieân moân trong coâng taùc giaùo duïc, tröôùc heát laø moái quan heä giöõa caùc moân lòch söû – vaên hoïc – giaùo duïc coâng daân- ñòa lyù. Tuy nhieân vaãn phaûi giöõ vöõng tính ñoäc laäp, döïa vaøo ñaëc tröng, noäi dung cuûa moân, nhö vaäy, hieäu quaû môùi cao, khoâng coù söï truøng laäp, coâng thöùc, giaùo ñieàu.

            + Thöù tö, vieäc giaùo duïc tö töôûng tình caûm phuï thuoäc moät phaàn lôùn vaøo thaùi ñoä, tö caùch, phaåm chaát cuûa ngöôøi giaùo vieân lòch söû. Ngöôøi giaùo vieân khoâng chæ truyeàn thuï kieán thöùc cho hoïc sinh , maø baûn thaân mình phaûi laøm göông cho caùc em veà vieäc rung caûm thöïc vôùi nhöõng söï tích anh huøng, taám göông hy sinh anh duõng cuûa nhöõng ngöôøi yeâu nöôùc, chieán só caùch maïng. Ngöôøi thaày phaûi nhaäp thaân vôùi quaù khöù, phaûi coù laäp tröôøng kieân ñònh , nhieät tình caùch maïng. Seõ khoâng coù taùc duïng giaùo duïc cho hoïc sinh neáu lôøi giaûng cuûa giaùo vieân lòch söû treân lôùp khoâng phuø hôïp hoaëc traùi ngöôïc vôùi lôøi noùi vaø haønh ñoäng trong cuoäc soáng haèng ngaøy cuûa mình. Vieäc laøm cho kieán thöùc trôû thaønh nieàm tin, tröôùc heát, phuï thuoäc vaøo tính chaát giao tieáp giöõa giaùo vieân vaø hoïc sinh veà maët tinh thaàn, phuï thuoäc vaøo möùc ñoä keát hôïp höõu cô giöõa phaåm chaát cuûa moät ngöôøi laøm coâng taùc giaûng daïy vôùi phaåm chaát cuûa moät nhaø giaùo duïc trong baûn thaân ngöôøi giaùo vieân.

        – Giaùo duïc chính trò, tö töôûng, truyeàn thoáng daân toäc , phaåm chaát ñaïo ñöùc cho hoïcsinh qua daïy hoïc lòch söû ôû tröôøng phoå thoâng laø ñieàu raát caàn thieát quan troïng, song vaán ñeà ôû ñaây laø hieäu quaû giaùo duïc, chöù khoâng phaûi laø söï phoâ tröông hình thöùc, coâng thöùc, giaùo ñieàu, aùp ñaët. Phaûi xuaát phaùt töø nhieäm vuï giaùo duïc theá heä treû noùi chung, töø  muïc tieâu ñaøo taïo cuûa tröôøng, noäi dung, chöùc naêng, nhieäm vuï boä moân maø choïn löïa caùc bieän phaùp sö phaïm coù hieäu quaû cao. Ñaây laø moät quaù trình lao ñoäng sö phaïm saùng taïo cuûa giaùo vieân.

3/ Nhöõng nhaän xeùt ñaùnh giaù cuûa baûn thaân:

    – Vôùi thôøi löôïng giaûng daïy trong 1 tieát hoïc (45 phuùt), ñaây laø thôøi gian töông ñoái ít, vì vaäy vieäc keát hôïp ñaày ñuû taát caû caùc phöông phaùp laø moät vieäc laøm raát khoù, ôû ñòa baøn noâng thoân nhaát laø ñoái vôùi nhöõng tieát hoïc lòch söû ñòa phöông, toå chöùc ngoaïi khaùo cho hoïc sinh. Giaùo vieân phaûi tích cöïc hoïc ngoaøi tröôøng ñieàu naøy baát tieän vì toán thôøi gian, toán chi phí ñi laïi, laø moät soá nhaän xeùt ñaùnh giaù cuûa baûn thaân, raát mong ñöôïc söï goùp yù cuûa caùc baïn ñoàng nghieäp.

4/ Phaàn keát luaän:

   a/ Keát quaû nghieân cöùu:

          Phaûi döïa vaøo thaùi ñoä, keát quaû hoc taäp boä moân cuûa hs

          Beân caïnh ñoù keát quaû nghieân cöùu coøn ñöôïc theå hieän ôû chaát löôïng daïy hoïc vaø phuï thuoäc khoâng nhoû vaøo PPDH , phöông phaùp daïy cuûa giaùo vieân

  b/ Nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm:

      – Caàn nghieân cöùu kó caùc vaên kieän môùi nhaát cuûa ñaûng vaø nhaø nöôùc.

     – Moät caùch cuï theå trong ñoåi môùi daïy hoïc lòch söû laø höôùng daãn hs töï giaûi, ñoäc laäp saùng taïo trong vieäc tieáp thu kieán thöùc ñeå vaän duïng vaøo thöïc tieãn( hoïc taäp vaø hoaït ñoäng xaõ hoäi)

    – Giaùo vieân lich söû cuõng laø nhöõng ngöôøi lao ñoäng giaûn dò, bình thöôøng nhö haøng trieäu ngöôøi lao ñoäng bình thöôøng khaùc treân ñaát nöôùc ta. Trong nieàm vui chung cuûa ngöôøi lao ñoäng, giaùo vieân lòch söû thaáy roõ chöùc naêng cuûa mình laø thoâng qua khoa hoïc lòch söû, thoâng qua vieäc giaûng daïy lòch söû, taùc ñoäng tích cöïc ñoái vôùi vieäc hình thaønh phaåm chaát vaø naêng löïc cho theá heä treû. Ñeå coù ñöôïc ñieàu ñoù, giaùo vieân lòch söû caàn phaán ñaáu ñaït ñöôïc trình ñoä khoa hoïc lòch söû hieän nay vaø caùc moân hoïc lieân quan, trau doài veà theá giôùi quan, nhaân sinh quan, veà phöông phaùp giaûng daïy, naêng löïc ngheà nghieäp noùi chung cuûa chính mình.

   c/ Kieán nghò ñeà xuaát:

       – Khoâng

5/Taøi lieäu tham khaûo:

     1 – phöông phaùp daïy hoïc lòch söû, phan ngoïc lieân vaø traàn vaên trò (chuû bieân), nhaø xuaát baûn giaùo duïc -2000

      2 – nhöõng vaán ñeà chung veà ñoåi môùi giaùo duïc trung hoïc cô sôû moân lòch söû, nhaø xuaát baûn giaùo duïc – 2007

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: